Opis Kampanii

.

.

.

.

Rodzina tworzy trwałą wspólnotę kochających się wzajemnie osób, które wspólnie podnoszą trudy dnia codziennego. Do prawidłowego rozwoju dziecka potrzebny jest dom, w którym dziecko odnajdzie siebie oraz nauczy się żyć.

Cele Kampanii

Siła więzi rodzinnych

Pokazanie, że więzi rodzinne są kluczowe dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania każdego człowieka. Rodzina powinna tworzyć trwałą wspólnotę kochających się wzajemnie osób, które wspólnie ponoszą trudy dnia codziennego.

Społeczność Nierozerwalnych

Stworzenie społeczności Nierozerwalnych, która swoim życiem będzie promować wartość kochającej się rodziny. Tworzenie wspólnej przestrzeni, w której razem przeżywamy i dzielimy się doświadczeniami życia rodzinnego, a także wspieramy się w wyzwaniach jakie przynosi życie.

Pozytywny przekaz

Dotarcie do rodzin w całej Polsce z przekazem edukacyjnym o budowaniu więzi w rodzinie. Pragniemy, aby każdy dysponował wiedzą pozwalającą na tworzenie silnych, trwałych i pełnych miłości relacji.

Życie z pasją

Cała nasza codzienność będzie pełna pasji i radości, jeśli nasze rodziny będą środowiskiem pozytywnego wzrostu. Chcemy wzajemnie mobilizować się do podejmowania różnorodnych i więziotwórczych aktywności.


Więzi rodzinne oraz relacje między dziećmi i rodzicami są znaczące dla pra­widłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci. Rodzina jest odpowiedzialna za kształ­towanie osobowości dziecka, a także wspiera rozwój aktywności, cech, zachowań, wartości oraz norm społecznych. Trwałe więzi tworzone i umacniane są poprzez bycie razem i rozmowę.

Należy pamiętać, że rodzina jest pierwszym środowiskiem, w którym dziecko przebywa i to ono kształtuje jego postawy i zachowania. Dziecko uczy się w nim odczytywać i wyrażać emocje, uczucia, nadzieje oraz obawy. Od swoich rodzi­ców uczy się myśleć, mówić, kontrolować i opanowywać swoje reakcje i emocje oraz budować relacje społeczne. Na podstawie wzorców wyniesionych z domu dziecko uczy się, jak zachowywać się podczas kontaktów z drugim człowiekiem. Więzi emocjo­nalne wpływają na atmosferę życia domowego, a także na wzajemne wsparcie w obli­czu trudnych sytuacji. Opiekuńcze i wychowawcze działania rodziców oraz powiąza­nia uczuciowe, interakcje i wzorce wpływają na psychiczny, społeczny i fizyczny rozwój dziecka. Przygotowuje to je do późniejszego samodzielnego życia w społeczeństwie. Rodzice przekazują dziecku normy, wzorce zachowań i wartości niezbędne do funk­cjonowania w świecie.

Rodzina tworzy trwałą wspólnotę kochających się wzajemnie osób, które wspól­nie podnoszą trudy dnia codziennego. Rodzice zapewniają bezpieczeństwo dzie­ciom oraz zapewniają im odpowiednie warunki duchowe i materialne. Matka w domu jest symbolem troskliwości, poświęcenia i ciepła. Natomiast ojciec zapewnia poczucie pewności siebie, siły, odwagi i mądrości życiowej. Do prawidłowego rozwoju dziecka potrzebny jest dom, w którym dziecko odnajdzie siebie oraz nauczy się żyć.

Wsparcie i kontrola ze strony rodziców są uznawane za elementy wychowa­nia w rodzinie, które mają największe znaczenie dla ograniczania ryzyka zaburzeń zdrowia psychicznego i zachowania u nastolatków. Poznanie tych dwóch wymiarów wychowania w rodzinie może mieć duże znaczenie dla profilaktyki zachowań ryzykow­nych młodzieży. Przejawem wsparcia ze strony rodziców są: opieka okazywana dziecku i zainteresowanie, poczucie więzi, spój­ności, klimatu emocjonalnego, zaufania, obowiązków rodzinnych.

Uznaliśmy, że świadectwem naszego życia możemy razem promować opisane wartości w Kampanii Społecz­nej ogarniającej całą Polskę. Wasze zaangażowanie, jako aktywnych odbiorców, jest kluczowe dla efektywności zaproponowanych i prowadzonych przez nas działań.

W ramach kampanii chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona rodziców, zbu­dować społeczność rodzin wzajemnie wspierających się i wspólnie przeżywających radości i smutki dnia codziennego.

Wzajemnie będziemy uczyć się jak kształtować i budować więzi rodzinne, by wzmacniać nasze rodziny siłą miłości!